bouppteckning

Så går en bouppteckning till

Så går en bouppteckning till

När en närstående person går bort ställs efterlevande inför flera praktiska saker att ta tag i, varav en är bouppteckningen. Bouppteckning är ett dokument där det framgår vilka tillgångar och skulder som den avlidna personen, och hans/hennes efterlevande partner har. Först efter att bouppteckningen lämnats till Skatteverket kan den avlidna personens bankkonton och andra tillgångar göras tillgängliga för arvingarna. Bouppteckningen fungerar även som en legitimationshandling för dödsboet, och dokumentet redogör för vilka som är efterlevande och arvsberättigade släktingar.

 

Kan göras privat eller med stöd från utomstående

Det går att göra bouppteckningen privat, men det går också att ta hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist. Görs bouppteckningen privat så ska efterlevande välja en person till att vara bouppgivare. Det blir denne som tar huvudansvaret för att lämna uppgifter om dödsboet och hen blir därmed även Skatteverkets kontaktperson. Bouppgivaren utser även två förrättningsmän, som intygar att bouppteckningen utförts korrekt och att den avlidna personens tillgångar värderats efter bästa förmåga. Dessa får inte vara personer som enligt lag eller testamente har rätt att ärva den avlidna personen. Bouppteckningen ska när den lämnas in innehålla själva dokumentet i original samt en kopia, testamente i original eller kopia, kallelse till förrättningen, samt fullmakt om en sådan utfärdats.

 

 

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

I vissa fall täcker inte de tillgångar och försäkringar som den avlidna personen lämnar efter sig begravningskostnaderna. Vid sådana omständigheter kan den person som företräder dödsboet vända sig till sitt lokala socialkontor, som då gör en prövning om det är möjligt att istället göra en dödsboanmälan. Socialkontoret tar då även hänsyn till den efterlevande makens/makans andel av de delade tillgångarna. Bouppteckningen ska genomföras senast tre månader efter att dödsfallet skett, och efter förrättningen ska handlingarna vara Skatteverket tillhanda inom en månad. För att göra bouppteckning i Sölvesborg kan man till exempel vända sig till Juristen Jeppson.